ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് 5% വരെ വില വർദ്ധന നടപ്പാക്കുന്നു. കൂടുതൽ കർക്കശമായ ബിഎസ്6 ഘട്ടം II എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് വില വർധനവ്.

ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് അതിന്റെ മുഴുവൻ വാഹന പോർട്ട്‌ഫോളിയോയും മാറ്റുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും കുറഞ്ഞ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഫ്ലീറ്റ് ഉടമകൾക്കും നൽകുന്ന ശുദ്ധവും ഹരിതവും സാങ്കേതികമായി മികച്ചതുമായ നിരവധി ഓഫറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വില വർദ്ധന വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയിലും ഒരുപോലെ ബാധകമാകമാണെങ്കിലും അതാത് മോഡലും വേരിയന്റും അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ തുക വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *