തിരുവനന്തപുരം പാളയം സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള കെൽട്രോൺ നോളഡ്ജ് സെന്ററിൽ അവധിക്കാല കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു.

അനിമേഷൻ, റോബോട്ടിക്സ്, പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്സുകൾ, വെബ് ഡിസൈനിങ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങി വിവിധ കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള അഡ്മിഷനുകളാണ് ആരംഭിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2337450, 8590605271.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *