ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ എറണാകുളത്തു നടക്കുന്ന സഹകരണ എക്‌സ്‌പോ 2023ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. www.cooperativeexpo.com ആണ് വെബ്‌സൈറ്റ്.

സഹകരണ മേഖലയിലെ ഉത്പന്നങ്ങളേയും സേവനങ്ങളേയും വിപണിയിൽ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക, മൂല്യവർധിത ഉത്പന്ന നിർമാണത്തിലേക്കു കൂടുതൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് സഹകരണ എക്‌സ്‌പോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, അഭിമുഖീകരിച്ച വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നതും എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടക്കുന്ന സഹകരണ എക്‌സ്‌പോയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്.

സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ടി.വി. സുഭാഷ്, സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ എം.എസ്. ഷെറിൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *