സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കരുതലും കൈത്താങ്ങും എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള സമയപരിധി ഏപ്രിൽ 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. പരാതികൾ പൂർണമായും സൗജന്യമായി സമർപ്പിക്കാം. ഏപ്രിൽമെയ് മാസങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അദാലത്തുകൾ നടക്കുക.

 

പരാതികൾ നേരിട്ട് താലൂക്ക് അദാലത്ത് സെല്ലുകൾ വഴിയും www.karuthal.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടൽ മുഖാന്തരവും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു സൗകര്യം ഏർപ്പെുടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി പരാതി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 20 രൂപ സർവീസ് ചാർജ് ഇടാക്കും. പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നു പരാതികൾ നേരിട്ടു സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി താലൂക്ക് തലത്തിൽ താലൂക്ക് അദാലത്ത് സെല്ലും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വകുപ്പുതലത്തിൽ ജില്ലാ അദാലത്ത് സെല്ലും പരാതിയിന്മേലുള്ള നടപടി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ജില്ലാ തല അദാലത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലുകളും പ്രവർത്തിക്കും.

ഭൂമി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ (അതിർത്തി നിർണ്ണയംഅനധികൃത നിർമ്മാണംഭൂമി കയ്യേറ്റം)സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ / ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസം നിരസിക്കൽതണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണംക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ( വിവാഹ/പഠന ധനസഹായം ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുതലായവ)പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരംസാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കുകപെൻഷൻ അനുവദിക്കുകപരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം/ മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണംതെരുവ് നായ സംരക്ഷണം/ശല്യംഅപകടകരങ്ങളായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത്തെരുവുവിളക്കുകൾഅതിർത്തി തർക്കങ്ങളുംവഴിതടസ്സപ്പെടുത്തലുംവയോജന സംരക്ഷണംകെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ (കെട്ടിട നമ്പർനികുതി)പൊതുജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണവും കുടിവെള്ളവുംറേഷൻ കാർഡ് (എപിഎൽ/ബിപിഎൽ)ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം/ നഷ്ടപരിഹാരംവിവിധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ/അപേക്ഷകൾ  തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും അദാലത്തിൽ നൽകാം.

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം/ സഹായംകൃഷിനാശത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾകാർഷിക വിളകളുടെ സംഭരണവും വിതരണവുംവിള ഇൻഷുറൻസ്ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവമത്സ്യ ബന്ധന തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവശാരീരികബുദ്ധിമാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ പുനരധിവാസംധനസഹായംപെൻഷൻവിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾഎൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ വിഷയങ്ങൾപട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾവ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള അനുമതി തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *