ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാല ഏപ്രിൽ 25ന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിപരീക്ഷകളും മെയ് രണ്ടിന് നടത്തുമെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *