സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 5,570 രൂപയിലും പവന് 44,560 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയും കുറഞ്ഞ് ഇന്നലെയാണ് സ്വർണ വില ഈ നിരക്കിൽ എത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 5,585 രൂപയിലും പവന് 44,680 രൂപയിലുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇന്നലെ വരെ വ്യാപാരം നടന്നത്.

ഏപ്രിലിൽ റെക്കോർഡ് നിരക്കാണ് സ്വർണവിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം വ്യാപാരം നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 14നാണ് പവന് 45,320 രൂപ എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ വ്യാപാരം നടന്നത്. ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ നിരക്കായ പവന് 45,000 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 3ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമിന് 5470 രൂപയും പവന് 43,760 രൂപയുമാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *