ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ ഒന്നുംനാലും സെമസ്റ്റർ ബി., രണ്ടും നാലും സെമസ്റ്റർ എംപരീക്ഷകളുടെ തീയതികളിൽ മാറ്റമുണ്ട്കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *