സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കൂടി. രണ്ട് ദിവസം ഒരേ വില തുടർന്ന ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില കൂടിയത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഗ്രാമിന് 5,660 രൂപയിലും പവന് 45,280 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി റെക്കോർഡ് ഇട്ട സ്വർണവില ശനിയാഴ്ച ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 5,650 രൂപയിലും പവന് 45,200 രൂപയിലുമാണ് രണ്ട് ദിവസം വ്യാപാരം നടന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *