കെ.സി.എച്ച്.ആർ 2023-24 വർഷത്തെ അക്കാദമിക ഫെല്ലോഷിപ്പുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പി.എച്ച്.ഡി. പോസ്റ്റ് ഡോക്ട്രൽ ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾക്കു പുറമെ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷകരായ വനിതകൾക്കും ട്രാൻസ്ജന്റർ വ്യക്തികൾക്കും പ്രത്യേകം ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾക്ക് അവസരമുണ്ട്.

അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 16. ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്.  വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്:   www.kchr.ac.inhttps://www.kchr.ac.in/archive/332/Fellowships-2023-24.html.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *