തിരുവനന്തപുരം ആർട്സ് കോളജിൽ 2023-24 അധ്യയന വർഷം ബയോടെക്നോളജി വിഷയത്തിലുള്ള രണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനത്തിനായി ജൂൺ എട്ട്‌, രാവിലെ 11ന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൊല്ലം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത, യു.ജി.സി നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ബയോഡാറ്റാ, അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം പങ്കെടുക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *