തിരുവനന്തപുരം: ഹയർ സെക്കൻഡറി സേ (സേവ് എ ഇയർ), ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഇന്നു മുതൽ 29 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 30നു പിഴയോടെയും അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 21നു തുടങ്ങും.

മാർച്ചിലെ പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഡി പ്ലസ് ഗ്രേഡോ അതിനു മുകളിലോ ലഭിച്ചവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. സേ / ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *