പ്രമുഖആഗോളസ്മാർട്ട്ഡിവൈസ്ബ്രാൻഡായഓപ്പോ തങ്ങളുടെമുൻനിരFind N2
Flip ഇന്ത്യയിൽ89,999 രൂപയ്ക്ക്ലഭ്യമായതായിപ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓപ്പോസ്റ്റോറുകൾ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്,  പ്രമുഖറീട്ടെയിൽഔട്ട്ലെറ്റുകൾഎന്നിവിടങ്ങളിൽമാർച്ച്17-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12മണിമുതൽ ഫോൺലഭ്യമാകും. ക്യാഷ്ബാക്കുകളും ഇൻസെന്റീവുകളും ഉപയോഗിച്ച്  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 79,999 രൂപവരെയുള്ള കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇത് നേടാനാവും.

സോദ്ദേശ്യപരമായമുന്നേറ്റങ്ങൾഅവതരിപ്പിക്കുന്നഓപ്പോയുടെപാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽഞങ്ങൾഅഭിമാനിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവുംനൂതനമായFind N2 Flip അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ട്.  ഈ തിളക്കമാർന്നഫോണിന്റെ ഒരു വലിയ ലംബമായ കവർ സ്‌ക്രീൻ, അദൃശ്യമായ ക്രീസ്, കരുത്തുറ്റ ക്യാമറകൾ, ഒപ്പം ഈ വിഭാഗത്തിലെമികച്ചബാറ്ററിആയുസ്സ് എന്നിവയോടെസ്റ്റൈൽ, പ്രവർത്തനക്ഷമത, ഈട്എന്നിവവിലമതിക്കുന്നഏതൊരാൾക്കും ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായി ഈ ഫോൺമാറുന്നു. ഈഫ്ലിപ്പ്സ്മാർട്ട്ഫോൺഇന്ത്യയിൽമാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫോൾഡബിൾസ്മാർട്ട്‌ഫോൺവിഭാഗത്തിൽവിപ്ലവംസൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്ഞങ്ങ
ൾക്ക്ഉറപ്പുണ്ട്.”ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച്ദമ്യന്ത്സിംഗ്ഖനോറിയ, ചീഫ്മാർക്കറ്റിംഗ്ഓഫീസർ, ഓപ്പോഇന്ത്യപറഞ്ഞു.

ഓപ്പോയുടെആദ്യത്തെഫ്ലിപ്പ്ഫോൺഅതിന്റെതികച്ചും പുതിയ ഫ്ലെക്‌സിയോൺ ഹിഞ്ച്ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ച്ഈ വിഭാഗത്തിന്ഒ രു മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് ഗണ്യമായ കനം കുറവോടെ വാട്ടർഡ്രോ പ്പ്ഫോൾഡ്സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഇത്മറ്റേതൊരു ഫോൾഡബിൾസ്മാർട്ട്‌ഫോണിനേക്കാളും പ്രധാന ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ ഇടുങ്ങിയ ക്രീസിന്കാരണമാകുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ്സ്‌ക്രീൻ അനുഭവത്തിനായി മിക്കവാറുംലൈറ്റിംഗ്അവസ്ഥകളിലുംഈ ക്രീസ്അദൃശ്യമാണ്.

ഈ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ചഹിഞ്ച് ഈടുനിൽപ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ല; ഓപ്പോ Find N2 Flip, 4,00,000മടക്കലുകളും നിവർത്തലുകളും താങ്ങുന്നതിനായി മൂന്നാംകക്ഷിയായTÜV Rheinland സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു–ഇത് പത്ത്വർഷത്തിലേറെഎല്ലാദിവസവും100 തവണ ഫോൺ തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനുംതുല്യമാണ്.

95 ശതമാനം ഈർപ്പത്തിൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്മുതൽ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്വരെയുള്ള തീവ്രമായസാഹചര്യങ്ങളിൽ 1,00,000-ലധികംമടക്കലുകളിലും തുറക്കലുകളിലും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺപരീക്ഷിച്ചു.

മറ്റ്സവിശേഷതകളിൽചെലുത്തുന്നസ്വാധീനംകാരണംഓപ്പോ
അതിന്റെഹിഞ്ചിന്ഊന്നൽനൽകുന്നു. മികവോടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത
ഹിഞ്ച്17:9ലംബമായലേഔട്ടോടെഫോണിന്റെമുകൾപകുതിയുടെ48.5%വരുന്നവലിയ3.26ഇഞ്ച് കവർസ്‌ക്രീനിന് അനുയോജ്യമാകാൻഓപ്പോയെഅനുവദിക്കുന്നു.

പുതിയഉപയോക്തൃഅനുഭവങ്ങളിൽഇടപഴകുന്നതിന്ഈഡിസ്പ്ലേഅനുവദിക്കുന്നു: ഫോട്ടോകളുടെയുംവീഡിയോകളുടെയുംപ്രിവ്യൂ,ടൈമറുകൾ പോലുള്ളടൂളുകളിലേക്കുള്ളവേഗത്തിലുള്ളആക്സസ്, സിസ്റ്റംക്രമീകരണങ്ങൾ
എന്നിങ്ങനെ. കൂടാതെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക്എല്ലായ്‌പ്പോഴും
ഓണായിരിക്കുന്നഅറിയിപ്പുകൾക്കുംസന്ദേശങ്ങൾക്കുള്ളപെട്ടെന്നുള്ളമറുപടികൾക്കുംഇന്ററാ ക്ടീവ്ഡിജിറ്റൽ പെറ്റുകൾക്കുമായി കവർ ഡിസ്‌പ്ലേ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാനാകും.

ഓപ്പോ Find N2 Flip പോ ളി ഷ് ചെ യ്തഅലുമി നി യം വശങ്ങളും ഒരുമാ റ്റ്ഗ്ലാ സ് പി ൻഭാഗവു മു ള്ളതാണ്, അത്  സുഖകരമാ യി പി ടി ക്കാ നും ഉപയോ ഗി ക്കാ നുമാ യി അരി കുകൾക്ക്ചു റ്റും മൃദു വായിവളഞ്ഞിരിക്കു ന്നു . ഇതി ന് വെ റും 191
ഗ്രാം ഭാ രമേ യുളളൂ, ഫ്ലി പ്പ് തുറക്കുമ്പോ ൾ7.45 മില്ലി മീറ്റർ കനമേയു ള്ളൂ .

ഇതി ന് പുറമേ , സ്മാ ർട്ട്‌ഫോണിന്റെവലിയ6.8ഇഞ്ച്E6 AMOLED ഡി സ്‌പ്ലേ ,
മൾട്ടിമീഡിയയും ഗെയിമു കളും ആസ്വ ദിക്കാനായി മി കച്ച രീ തി യി ൽ ക്രമീ കരി ച്ചി രി ക്കുന്നു. അതി ന്റെ സി നി മാ റ്റി ക്21:9വീ ക്ഷണാ നുപാ തവും 1600നി റ്റ്സ്തെ ളി ച്ചവും ആകർഷകമായസിനിമകാണൽഉറപ്പാക്കു ന്നു ,
അതേ സമയം തന്നെ അതി ന്റെ 120Hz റി ഫ്രഷ്നി രക്ക്സുഗമമാ യഉപയോ ക്തൃഅനുഭവം നൽകു ന്നു .

കുറഞ്ഞ വെ ളി ച്ചത്തി ലുള്ള 4K വീ ഡി യോ ഗ്രാ ഫി ക്കാ യി ഓപ്പോ യുടെ സ്വ ന്തം മാ രി സി ലി ക്കോ ൺ X NPU-മാ യി ഉയർന്ന റെ സലൂഷനുള്ള ക്യാ മറസെ ൻസറു കൾസംയോജിപ്പിക്കു ന്നഒരു മു ൻനിരക്യാമറസിസ്റ്റംഈഫോണിനു ണ്ട്.
അതി ന്റെ ഇമേ ജിം ഗ്ക്രെ ഡൻഷ്യലു കൾകൂ ടു തൽവർദ്ധി പ്പിക്കു ന്നതിന്,
ക്യാ മറസി സ്റ്റത്തി ലേ ക്ക്ഹാ സൽബ്ലാ ഡ്നാച്ചു റൽകളർസൊ ല്യൂ ഷൻ (HNCS)
സമന്വ യി പ്പി ക്കുന്നതി നാ യി ഓപ്പോ ഹാ സൽബ്ലാ ഡു മായിചേർന്ന്പ്ര വർത്തിച്ചിട്ടു ണ്ട്. സ്ഥി രവും കൃത്യ തയുള്ളതുമാ യഫലങ്ങൾനൽകു ന്നതിന്നിറത്തിന്റെ കൃത്യ ത, ടോ ൺ, കോ ൺട്രാ സ്റ്റ്എന്നിവഒപ്റ്റിമൈസ്ചെയ്യു ന്നതിന്നിങ്ങൾ ഷട്ടർബട്ടൺ അമർത്തു ന്ന നിമിഷം തന്നെ സവി ശേ ഷമാ യകളർ-പ്രോ സസ്സിം ഗ്സിസ്റ്റംപ്ര വർത്തനക്ഷമമാകും . പ്രൊ ഫഷണൽഹാസൽബ്ലാ ഡ്അംബാസഡർമാർരൂ പകൽപ്പനചെയ്തഎമറാൾഡ്, റേ ഡി യൻസ്, സെ റി നി റ്റി എന്നി ങ്ങനെ മൂന്ന്അധി കഫി ൽട്ടറു കൾഉപയോഗിച്ച്ഉപയോക്താക്കൾക്ക്ഫോട്ടോഗ്രാ ഫു കൾകൂ ടു തൽപരിഷ്കരിക്കാ നാ കും .

ഓപ്പോ Find N2 Flip-ലുള്ള50എം പി സോ ണിIMX890 പ്രൈ മറി സെ ൻസർഓൾ-പിക്‌സൽഓംനിഡയറക്ഷണൽഇന്റലിജന്റ്ഫോക്കസിംഗ് സഹി തം വരുന്നു.അതുവഴി പശ്ചാ ത്തലങ്ങൾമൃദു വായികാണപ്പെടു മ്പോൾ,സമീപത്തു ള്ളവസ്തു ക്കൾ തീ വ്രതയോ ടെ കാ ണപ്പെ ടും ; ഫോ ട്ടോ കൾടെക്സ്ചേർഡും ഡൈനാമിക്കും കൂ ടാതെവിശദമാംശങ്ങളോടെയും കാണപ്പെടും .

ഫോ ട്ടോ കൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും അനു യോജ്യമായ8എംപിഅൾട്രാ -വൈഡ്സോണിIMX355റിയർസ്‌നാപ്പറു ള്ളഹാൻ
ഡ്സെ റ്റി ൽ ഒരു വിപു ലമായകാഴ്ചാ മണ്ഡലം ഉണ്ട്. സെ ൽഫികൾക്കായി,
ഇതി ൽ32എംപിസോണിIMX709ഫ്ര ണ്ട്ഷൂ ട്ടർഉണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെ, പുതിയ ഫ്ലെക്‌സിയൻ ഹിഞ്ച്പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ ഫ്ലെക്‌സ്‌ഫോംഫീച്ചർ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ മികച്ച വീഡിയോ കോളിംഗ്അനുഭവം സാധ്യമാക്കുന്നട്രൈപോഡ്- സ്റ്റെഡിഹാൻഡ്‌സ്ഫ്രീ ക്യാമറയാക്കി ഫോണിനെ മാറ്റുന്നു. IMX709-ന്റെRGBW പിക്‌സൽ അറേമികച്ചനോയ്സ് സപ്രഷൻ നൽകുന്നു;
ഇതിന്റെഓട്ടോഫോക്കസ്മികച്ചവിശദാംശങ്ങൾഉറപ്പാക്കുന്നു, അതേസമയം വിശാലമായഫീൽഡ്- വ്യൂഫ്രെയിമിലെ എല്ലാവരെയും ഒരുഗ്രൂപ്പ്സെൽഫിയിലേക്ക്ഉൾക്കൊളളിക്കുന്നു.

5G പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയമീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9000+ പ്രോസസ്സറാണ്
ഹാൻഡ്സെറ്റിന് ജീവൻ പകരുന്നത് -ഒരുഫ്ലിപ്പ്സ്മാർട്ട്‌ ഫോണിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായചിപ്‌സെറ്റാണിത് – 44W SUPERVOOC TM  ഫ്ലാഷ്ചാർജിംഗ് 23 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉപകരണത്തിന്50%ചാർജ് നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ദിവസം മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്ഓപ്പോയിൽ ഒരുഉയർന്നശേഷിയുള്ള4300mAh
ബാറ്ററിയുണ്ട്.ഒരുഫ്ലിപ്പ്സ്മാർട്ട്‌ഫോണിലെഏറ്റവുംവലുതാണിത്.ഇതിന്റെ മികവോടെ രൂപകൽപ്പനചെയ്‌തതുംഎന്നാൽഈടുനിൽക്കുന്നതുമായ ഫ്ലെക്‌ഷൻഹിഞ്ചിന്നന്ദി.

ആകർഷകമായസറൗണ്ട്-

സൗണ്ട്അനുഭവംനൽകുന്നതിന്റിയൽഒറിജിനൽസൗണ്ട്ടെക്‌നോളജിക്കൊപ്പംസ്റ്റീരിയോസ്പീക്ക റുകളുംഫോണിലുണ്ട്. ഓപ്പോ Find N2 Flip-ൽ ഹാർഡ്‌വെയർ അനുഭവങ്ങളെഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ColorOS 13ആണ്.ആൻഡ്രോയിഡ് 13-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ്സിസ്റ്റം ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്വിവിധഡിസൈനി ലൂന്നിയ മാറ്റങ്ങൾവാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നു. ColorOS 13-ൽആഴത്തിൽനിർമ്മിച്ച എഐ നവീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗുകൾ സമർത്ഥമായിനിയന്ത്രിക്കാനുംനെറ്റ്‌വർക്കുക
ൾഒപ്റ്റിമൈസ്ചെയ്യാനുംശ്രദ്ധയിലുള്ള വ്യതിചലനം സമർത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുംനിങ്ങളെഅനുവദിക്കുന്നു.

ColorOS 13 ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ഫോണുകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിജറ്റുകളുംആഴത്തിലുള്ളബിറ്റ്‌ മോജി സംയോജനവും ഉപയോഗിച്ച്ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു –
ഷെൽഫിലുംകവർഡിസ്‌പ്ലേയിലും. ഒരുബോണസ്എന്നനിലയിൽ,ഓപ്പോ Find N2 Flip ആൻഡ്രോയിഡിന് നാല്വർഷത്തെയും,സുരക്ഷയ്ക്ക്അഞ്ച്വർഷത്തെയും
അപ്‌ഡേറ്റുകളോടെയാണ്വരുന്നത്.

ഓപ്പോ Find N2 Flip-
ന്റെആദ്യവിൽപ്പനയിൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്ഇനിപ്പറയുന്നഓഫറുകൾലഭിക്കും
 എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി, ഐസിഐസിഐബാങ്ക്, എസ്‌ബിഐകാർഡ്സ്, കൊട്ടക്ബാങ്ക്സ്,
ഐഡിഎഫ്‌സിഫസ്റ്റ്ബാങ്ക്, എച്ച്‌ഡിബിഫിനാൻഷ്യൽസർവീസസ്, വൺകാർഡ്,
അമെക്‌സ്എന്നിവയിൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്5000രൂപവരെക്യാഷ്ബാക്കും9മാസംവരെ
പലിശരഹിത ഇഎംഐയുംആസ്വദിക്കാം.
 വിശ്വസ്തരായഓപ്പോഉപഭോക്താക്കൾക്ക്5000രൂപവരെഎക്‌സ്‌ചേഞ്ച് +
ലോയൽറ്റിബോണസ്ലഭിക്കും.
ഓപ്പോഒഴികെയുള്ളസ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾസ്വന്തമായുള്ളഉപഭോക്താക്കൾക്ക്2000രൂപവ
രെഎക്‌സ്‌ചേഞ്ച്ഓഫറുംപ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
 8|2, 10|3, 12|4, 15|5, 18|6
എന്നതിന്കീഴിൽമാത്രംലഭ്യമായഅംഗീകൃതഡീലർഷിപ്പുകളിൽനിന്ന്എച്ച്ഡിബിഫിനാൻസ്
നൽകുന്നപേപ്പർഇഎംഐസ്കീമുകളിൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്5000
രൂപവരെക്യാഷ്ബാക്ക്ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ,
ഉപഭോക്താവിന്ഏറ്റവുംസൗകര്യപ്രദമായ ഇഎംഐകളും ലഭിക്കും. 9|1,8|1
അല്ലെങ്കിൽ18|6
സ്കീമുകളുടെഓപ്ഷനുകൾഎല്ലാപ്രമുഖഫിനാൻസിയേഴ്സിൽനിന്നുംലഭ്യമാണ്.

ഓപ്പോ പ്രീമിയം സർവീസ് ഓഫർ
 Find N2 Flip-
ൽഉപഭോക്താക്കൾക്ക്അന്താരാഷ്‌ട്രവാറന്റിഅവകാശങ്ങളോടെആശങ്കകളില്ലാത്തയാത്രആ
സ്വദിക്കാം
 സമർപ്പിതരായവിദഗ്ധരുടെഒരുസംഘം (എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്ഹോട്ട്‌ലൈൻനമ്പർ –
9958808080)
എല്ലാപ്രശ്‌നങ്ങളും/ചോദ്യങ്ങളും24പ്രവൃത്തിമണിക്കൂറിനുള്ളിൽപരിഹരിക്കും.
 13000-ൽഅധികംപിൻകോഡുകളിൽസൗജന്യപിക്ക്അപ്പ്,
ഡ്രോപ്പ്സൗകര്യവുംപരാതിയുടെ72മണിക്കൂറിനുള്ളിലുള്ളപ്രശ്‌നങ്ങൾപരിഹാരവുംലഭ്യമാ
ണ്.
 സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെസർവീസ്/റിപ്പയറിനായി ഓപ്പോ ഇഎംഐഅവതരിപ്പിച്ചു.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്അവരുടെസൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച്ഇഎംഐ തവണയും
കാലാവധിയുംതീരുമാനിക്കാനുള്ളഓപ്ഷൻഉണ്ടായിരിക്കും.
 ഉപഭോക്താവിന്മറ്റ്സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾഇല്ലെങ്കിൽ,
റിപ്പയർചെയ്യുന്നസമയത്ത്ഒരുസ്റ്റാൻഡ്‌ബൈയൂണിറ്റായിഅത്രത്തോളം
മികച്ചതല്ലെങ്കിലും ഒരുറെനോഫോൺനൽകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *