2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ കോഴ്‌സിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾ ആഗസ്റ്റ് 22 നകം ടോക്കൺ ഫീസ് അടക്കണം. പ്രവേശനം നേടേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 24. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2324396, 2560327.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *