വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ വായു നോൺ കോംബാറ്റന്റ് (02​| 2023) വിഭാഗത്തിൽ അവിവാഹിത പുരുഷന്മാർക്ക് അവ സരം. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഹൗസ്കീപ്പിങ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലും അവസരമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ് ജയം.

പ്രായം: 2002 ഡിസംബർ 28 – 2006 ജൂൺ 28 കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരാകണം.

ശാരീരിക യോഗ്യത : ഉയരം കുറഞ്ഞത് 152.5 സെ.മീ, നെഞ്ചളവ് : 5 സെ.മീ വികാസം. തൂക്കം : ഉയരത്തിനും പ്രായത്തിനും ആനുപാതികം. മികച്ച കാഴ്, കേൾവി ശക്തി, ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകൾ എന്നിവയുമുണ്ടായിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : എഴുത്തു പരീക്ഷാ, ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ, സ്ട്രീം സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, മെ‍ഡിക്കൽ പരിശോധന എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് : https://agnipathvayu.cdac.in

വ്യോമസേനയിൽ മ്യുസീഷ്യൻ

വ്യോമസേനയുടെ അഗ്നിവീർ വായു (മ്യുസീഷ്യൻ) ആകാൻ അവിവാഹിത പുരുഷന്മാർക്ക് അവസരം. സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ 17 വരെ ഗുവഹാത്തി, സെക്കന്ദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിക്രൂട്മെന്റ് റാലി നടത്തും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്കു സെപ്റ്റംബർ 15,16 തീയതികളിൽ സെക്കന്ദരാബാദിലാണ് റാലി.

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസി ജയം, സംഗാതി ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ)

പ്രായം:  2002 ഡിസംബർ 26– 2006 ജൂൺ 26 കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരാകണം.

യോഗ്യത ഉൾപ്പടെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് https://agnipathvayu.cdac.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *