ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിനുളള ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ടീമിന്റെ (പുരുഷന്മാർ) സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നവംബർ 30ന് രാവിലെ 11ന് സർവ്വകലാശാലയുടെ കാലടി മുഖ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു. പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുളള വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവ്വകലാശാല ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് സഹിതം സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *