ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. യു ജി സി റഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം യോഗ്യത നേടിയവർ ജനുവരി അഞ്ചിന് രാവിലെ 11ന്‌ കാലടി മുഖ്യ ക്യാംപസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയുടെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്. യു ജി സി റഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം യോഗ്യത നേടിയവർ ജനുവരി എട്ടിന് രാവിലെ 11ന്‌ കാലടി മുഖ്യ ക്യാംപസിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൽ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ബയോഡാറ്റയും അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഹാജരാകണമെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു. യു ജി സി യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കുമെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *